CHARAKTERISTIKA DD

logo středočeského kraje

 1. Základní údaje o DD
  1. Název:
  2. Dětský domov a Mateřská škola Beroun, p.o.

   Adresa: Mládeže 1102/8, 266 01 Beroun

   Zřizovatel: SK KÚ

   IČO: 47511753

   IZO ředitelství DD: 151 038 147

   ID datové schránky: piiuij6

  3. Kontakty:
  4. Číslo telefonu:

   311 611 728, 601 566 501

   Mgr. Jana Müllerová - ředitelka

    

   311 611 726, 601 566 500

   Bc. Bronislava Buroňová - zástupce ředitele, sociální pracovnice

    

   311 610 734, 601 566 505

   Ing. Marcela Šmídová - ekonom

    

   311 611 727

   Nonstop linka

    

   Číslo faxu: 311 610 734

   e-mailová adresa: info(zavináč)ddmsberoun.cz

   www stránky: www.ddmsberoun.cz

   

 2. Charakteristika DD
  1. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti DD
  2. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Do DD mohou být umísťovány děti zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Zařízení se legislativně drží zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péče ve školských zařízení ve znění pozdějších předpisů. Spádově naše zařízení koordinuje a poskytuje metodickou pomoc Diagnostický ústav, ZŠ a Školní jídelna U Michelského lesa 222, Praha 4.

   Budova Dětského domova se nachází v sídlištní lokalitě města Berouna směrem na Plzeň. Kapacita zařízení je 30 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 skupin, kde počet dětí je dle zákona stanoven v rozmezí 6 – 8. Vzhledem ke kombinovanému postižení děti se snažíme udržet nižší hranici počtu 6 dětí. Nelze srovnávat počet dětí v běžném DD s počtem dětí v našem DD. Péče o těžce kombinovaně postižené jedince je velmi náročná po všech stránkách a speciální potřeby svěřenců jsou náročnější na péči vychovatelů.

   Doplňkovou činnost škola neprovozuje.

  3. Materiálně technické podmínky

   

 3. Vybavení DD:
 4. Třípodlažní budova školy je bezbariérová.

  Místnosti:

  • Herny pro všechny skupiny, sociální zařízení, jídelny – výdejna, rehabilitační místnost, Kočárkárna, sušárna, multifunkční místnost pro hromadné akce, návštěvy
  • Ložnice – 2 – 3 lůžkové, sociální zařízení, izolace, vyšetřovna
  • Speciálně pedagogické centrum, diagnostická místnost, sociální zařízení, zázemí pro zaměstnance, sociální pracovnice, ekonomický úsek, hospodářka a skladové prostory
  • Oplocený areál pro pobyt venku

   

 5. Metody a formy práce
 6. Vzdělávací program

  • Vzdělávání ve školském zařízení se uskutečňuje podle školských vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program pro Dětský domov je zpracován podle RVP ZŠS – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením s více vadami a RPV pro PV, nese název „Rozkvétáme ve všech ročních obdobích"
  • hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 12 zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění, a prováděcími předpisy
  • musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních
  • vytvářet podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti
  • s dítětem musí být zachováno v zájmu plného harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku
  • preventivně výchovná péče – předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte
  • vytváření individuálních plánů rozvoje osobnosti 2x v roce a jejich hodnocení

  Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

  Cílem je poskytnou péči dětem sluchově a zrakově postiženým v kombinaci s dalším postižením, dětem hluchoslepým, integrovat je do společnosti, rozvíjet celou osobnost dítěte a vytvářet podmínky pro jeho zdárný všestranný vývoj s ohledem na jeho míru postižení. Zkvalitnit jejich život a socializovat je do společnosti prostřednictvím aktivit, kterých jsou schopni se vzhledem k danému handicapu účastnit.