CHARAKTERISTIKA MŠ

 1. Identifikační údaje
  1. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PV
  2. „Hraj si, směj se, objevuj"

   (zpracovatelé Bc. Zdeňka Dubská + kolektiv pedagogických pracovníků)

  3. Název a sídlo školy dle zřizovací listiny:
  4. Dětský domov a Mateřská škola Beroun,p.o., se sídlem Mládeže 1102/8, Beroun - Město, 266 01 Beroun

  5. Jméno ředitele: Mgr. Jana Müllerová
  6. Zřizovatel:
  7. logo středočeského kraje

   Právní forma: Příspěvková organizace

   IČO: 47511753

   Datum zřízení zařízení: 1.1.1993

   IZO: 600021556


   Součásti školy:

   Mateřská škola – kapacita 18 dětí

   

 2. Obecná charakteristika školy v ŠVP
  1. Charakter budovy, okolí školy
  2. Mateřská škola se nachází v sídlištní zástavbě města Berouna směrem na Plzeň. Hlavním účelem školy je poskytování předškolního vzdělávání pro děti s kombinovaným postižením a narušeným komunikačním systémem. Škola poskytuje i komplexní školské poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru, které je součástí DD a MŠ, Mládeže 1102. Spádovou oblastí školy je celý okres Beroun a okrajové části okresů sousedících. Je možnost využití přítomnosti osobní asistence v předškolním vzdělávání v souladu se zákonem o sociálních službách. Kapacita MŠ je dle zřizovací listiny 18 dětí.

   Školské zařízení existuje již od 1. 1. 1993 nejdříve jako součást Institutu pro neslyšící, později pod názvem Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Beroun a od roku 2005 již pod názvem Mateřská škola speciální. Na přelomu května a června roku 2007 se zařízení přestěhovalo do nově zrekonstruovaného křídla budovy Střední zdravotnické školy Beroun, která je správcem objektu a vlastníkem budovy je Středočeský kraj. Od 1. 9. 2007 bylo zařízení přejmenováno na DD a MŠ speciální, Beroun, Mládeže 1102. Od 27. 6. 2017 bylo dále zařízení přejmenováno na DD a MŠ Beroun, p.o. se sídlem Mládeže 1102/8, Beroun – Město, 26601 Beroun.

   Dvoupatrová budova je bezbariérová a je dispozičně řešena takto:

   • v přízemní části budovy jsou třídy MŠ, rehabilitační místnost, odpočinková místnost, prádelna, jídelny, školní jídelna - výdejna a sociální zařízení
   • v 1. patře se nachází ložnice pro děti z Domova, které jsou využívány k odpočinkové činnosti, sociální zařízení, vyšetřovna a izolace
   • ve 2. patře sídlí Speciálně pedagogické centrum, sociální pracovnice zařízení, ekonom, hospodářka a detašované pracoviště ZŠ K. Čapka Beroun

   Kolem budovy školy je rozsáhlá zahrada, která je využívána pro výuku, relaxaci i pobyt dětí venku.

  3. Charakteristika mateřské školy, počet tříd
  4. MŠ nabízí celodenní provoz od 7:30 – 15:30, je součástí souboru škol a školských zařízení přímo určených ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní speciálně pedagogickou péči věnuje především dětem se souběžným postižením více vadami, poruchami chování, mentálním postižením, narušenými komunikačními schopnostmi a poruchami autistického spektra. Do předškolního zařízení docházejí děti z Dětského domova a děti z rodin.

   Školné činní 450,- Kč měsíčně.

   Třídy jsou umístěny v přízemí dvoupatrové budovy, jsou menší, rozděleny na pracovní a relaxační části pro individuální činnosti s dětmi. K dispozici je široký výběr pomůcek umístěných ve skříňkách. Stravování je vydáváno pověřeným pracovníkem ze školní jídelny-výdejny. Stravování dětí probíhá v jídelnách tomu určených. Boty a svrchní oděv si děti odkládají v šatně do skříňky na osobní věci. Potřebná hygiena dětí se provádí v umývárnách.

   Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.

   

 3. Organizace vzdělávání
  1. Přijímání dětí
  2. Do Mateřské školy jsou přijímány děti zejména od 3 do 6 let.

   Zápis je stanoven statutárním zástupcem školy. Děti do Mateřské školy mohou být přijímány i během kalendářního roku. Při Dni otevřených dveří mají možnost si rodiče prohlédnout školu, pohovořit s učitelkami, seznámit se s nabízenými speciálními činnostmi a aktivitami. Cílem je poznání prostředí a navázání prvních kontaktů s dítětem i s rodiči. Naší snahou je posílení pocitu jistoty a bezpečí. Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět tak, jak je předem dohodnuto. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální podle potřeb dítěte, vždy po vzájemné dohodě s rodiči a učitelkami.

   Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání viz níže.

  3. Charakteristika třídy
  4. Mateřská škola je naplňována nejvýše do počtu 6 dětí, třída je věkově smíšená. Počet dětí ve třídě je variabilní, koresponduje s intenzitou míry potřeby jejich speciálně pedagogické podpory. Třída je určena především pro děti s kombinovaným postižením. Při realizaci vzdělávání využíváme především metodu AAK, prvky znakového jazyka, logopedickou prevenci, metodu strukturovaného učení u dětí s poruchami autistického spektra.

   Podstatou je rozčlenění prostoru podle typu činnosti a potřeb jednotlivých skupin dětí, stejně tak jsou strukturované a vizualizované pracovní úkoly. Děti mají k dispozici speciální didaktické pomůcky.

   Děti mají ve spolupráci se zákonnými zástupci vypracovaný individuálně vzdělávací plán, který respektuje doporučení školského poradenského zařízení a stanoví dílčí cíle na období školního roku. Všechny konkrétní úkoly provádějí pedagožky ve třídě s každým dítětem individuálně společně s asistentem pedagoga.

    

    Mateřská škola poskytuje péči v oblasti:

   • Rozvoje komunikačních dovedností (alternativní komunikační systémy, znaková řeč, logopedie)
   • Multisenzorické stimulace
   • Rozvoj sebeobslužných dovedností
   • Rozvoj sociálních dovedností
   • Rozvoj rozumových dovedností

    

    Školní tradice a aktivity:

   • RHB plavání
   • solná jeskyně
   • Den otevřených dveří
   • školní slavnosti
   • tvořivá práce dětí s rodiči
   • divadelní představení a exkurze
   • výlety
   •